Translations:

en-US

Translations:

en-US ru-RU

تاریخچه شرکت سیمین سپاهان :


شـرکت سـیمین سـپاهان در دهـه پنجاه شمسي کار خود را در شـهر اصفهان با مديريت و سـرمايه گذاري آقاي منوچهر مؤمن زاده در حوزه اجـراي پروژه هاي عمـراني آغاز نمود.

با توجه به سـوابق درخشان شـرکت در حوزه اجـرای پروژه های راه در سال 1382 سـرمایه گذاری عظیمی در جهت اجـرای پروژه های مشارکتی بین وزارت راه و شـهرسازی و شـرکت سـیمین سـپاهان انجام شـد و پروژه کنار گذر غربی اصفهان با روش مشارکت آغاز و در سال 1386 به بهرداری رسـید.

درسال 1380 با توجه به تخصصها و تجـربه های کسـب شـده، مدیریت شـرکت اسـتراتژی ویژه ای در جهت گسـترده نمودن حـوزه های کاری خود اتخاذ نمود.

در همین راسـتا و با توجه به نیاز کشـور در توسـعه خطوط ریلی در سال 1380 شـرکت سـیمین سـپاهان پای به عرصه اجرای پروژه های ویژه حوزه راه آهن گذاشـت و پروژه هایی همچون قطار برقی اصفهان - قم، راه آهن اصفهان - شـيراز و  راه آهن اصفهان - زرين شهررا با حجمي با لغ بر 400 کيلومتر در رزومه خود جای داد.

پس از آن در سال 1385 شرکت در جهت افزايش توان خود  به حوزه پروژه های فرودگاهی وارد شـد و پروژه های  بهسازي و گسـترش سـطوح پروازي فرودگاه کلان شـهرهاي اصفهان و شـيراز را با بالاترین اسـتاندارهای ممکن اجرایی و در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری رساند و توانمندی ویژه ای در این حوزه در شـرکت  ایجاد نمود .

شـرکت سـیمین سـپاهان علاوه بر حوزه های یاد شـده از فعالیت های عمرانی در بخش های ساختمانی و  پل و تقاطع هاي غير همسـطح  نیز غافل نبوده و بیش 50 پروژه را دراین بخش نیـز به اتمام رسانده اسـت. و موفق به اخذ رتبـه يک در حوزه راه و ترابري و اخذ رتبه سـه ساختمان و ابنيه رتبه پنج آب و رتبه پنج تاسـيسات و تجهيزات نیز گردیده است .

پس از گذشت بيش از 4 دهه فعالیت در حال حاضر شـرکت سـیمین سـپاهان با سابقه اجـرای بیش از 70 تعداد پروژه در سـطوح اسـتانی و ملی و با داشـتن سـرمایه های انسانی با بیش از 1000 نفر نیروی فني و متخصص و بیش از 500  تعداد ماشـین آلات و تجهیزات عمرانی به عنوان یکی از شـرکت های موفق در حوزه عمـراني کشـور شـناخته شـده و در سایه  الطاف پروردگار یکتا با تمام توان در جهت ابادانی میهن عزیزمان ایران در حال تلاش می باشـد.

Translations:

en-US