Translations:

en-US

بازدید جناب آقای دکتر محمدزاده، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی از پروژه کنار گذر غربی اصفهان

پروژه آزادراه کنار گذر غربی اصفهان که در حال حاضر بخش دوم فاز سـوم آن در شـرف اتمام می باشـد از پروژه های شاخص شــرکت ســیمین ســپاهان است که با روش BOT در حوزه احداث پروژه های آزادراهی با مشارکت بخش خصوصی و وزارت راه و شـهرسازی در سـه فاز ساخته شده اسـت.
در تاریخ 1395/08/25 معاون محتـرم وزیر راه و شهرسازی به اتفاق معاونت محتـرم ساخت و توسـعه آزادراهها و مدیرکل محتـرم راه و ترابری اســتان اصفهان طی بازدید پروژه از روند اجرایی کار مطلع شـدند.
در توضیحاتی که آقای دکتــر مؤمن زاده قائم مقام محتـرم شرکت سـیمین سـپاهان ارائه نمودند تاریخ پایان فاز سـوم پروژه را انتهای بهمن ماه اعلام گردید که با قول مساعدت های وزارت راه وشهرسازی در راسـتای رفع معارضات پروژه انشاالله شاهده بهره برداری از این آزادراه کلیـدی در ایام عید سال 1396 خواهیم بود.
جناب آقای دکتـر محمدزاده معاون محتـرم وزیر راه شهرسازی در این جلسـه برنامه وزارت راه و شهرسازی را جهت ادامه پروژه در جهت اتصال این آزادراه به بزرگ راه مبارکه – شهرضا از برنامه های آتی وزارت راه اعلام نمودند که پس از اتمام فاز سـوم به عنوان پروژه جدید در قالب فاز چهارم در دســتور کار قرار خواهد گرفت. با اجرایی شدن فاز چهارم هدف اسـتراتژیک تکمیل کریدور اصلی شـمال به جنوب کشـور به تحقق نزدیک خواهد شـد.

پروژه آزادراه کنار گذر غربی اصفهان که در حال حاضر بخش دوم فاز سـوم آن در شـرف اتمام می باشـد از پروژه های شاخص شــرکت ســیمین ســپاهان است که با روش BOT در حوزه احداث پروژه های آزادراهی با مشارکت بخش خصوصی و وزارت راه و شـهرسازی در سـه فاز ساخته شده اسـت.