Translations:

en-US

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن کشور از پروژه قطار حومه ای تهران - ورامین - پیشوا

با توجه به اهمیت ویژه زیرگذر 15 خرداد ورامین به‌عنوان بخشی از پروژه راه‌آهن ( قطار ) حومه‌ای تهران ـ ورامین ـ پیشوا همچنین عبور میزان پیشرفت عملیات اجرائی از مرز 98% در تاریخ 26/02/1396 بازدیدی با حضور آقای دکتــر آخوندی وزیر محتــرم راه و شـهرسازی، آقای دکتـر محمـدزاده مدیرعامل شـرکت راه‌آهن کشـور، آقای دکتر یوسـفی فرماندار ورامین همچنین آقای مهندس یزدانی معاون فنی و زیر بنائی و آقای مهندس موسـوی مدیر پروژه‌های افزایش ظرفیت خطوط راه آهن صورت گرفت. در این بازدید آقای دکتـر مؤمن زاده روند اجرایی پروژه را تشـریح و اعلام نمودند پروژه مذکـور در تاریخ 03/03/1396 هم‌زمان با سالروز آزادی خرمشهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

با بهره‌برداری از این زیرگذر مشـکل بزرگ ترافیکی شهر ورامین در این بخش حل می شود.

در این بازدید وزیر محتـرم از زحمات کلیـه عوامل اجرایی و مشاورین پروژه قدردانی نمودند و هماهنگی های لازم جهت افتتاح پروژه در روز 03/03/1396 توسـط ایشان انجام گردید.

با توجه به اهمیت ویژه زیرگذر 15 خرداد ورامین به‌عنوان بخشی از پروژه راه‌آهن ( قطار ) حومه‌ای تهران ـ ورامین ـ پیشوا همچنین عبور میزان پیشرفت عملیات اجرائی از مرز 98% در تاریخ 1396/02/26 بازدیدی با حضور وزیر محتــرم راه و شـهرسازی، مدیرعامل شـرکت راه‌آهن کشـور، فرماندار ورامین همچنین معاون فنی و زیر بنائی و مدیر پروژه‌های افزایش ظرفیت خطوط راه آهن صورت گرفت.